Sơ đồ tổ chức

THUYẾT MINH SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

A. MỤC ĐÍCH

Quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể trong sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Thông Minh nhằm mục đích tối ưu hóa trong hoạt động điều hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh và bảo vệ lợi ích của các cổ đông.

B. NỘI DUNG

I. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Hoạt động kinh doanh và các công việc của công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

b) Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

c) Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, điều lệ, các quy chế nội bộ của công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định.

d) Các chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm khác tuân theo điều lệ của công ty.

II. Ban giám đốc

Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc đại diện cho Ban giám đốc. Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị không là người đại diện theo pháp luật thì Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Tổng Giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và đại hội cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lạo động của cán bộ quản lý.

c) Các Các chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm khác tuân theo điều lệ của công ty.

III. Ban kiểm soát

 1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
 3. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
 1. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật Doanh nghiệp 2005.
 2. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
 3. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty quy định tại Điều 119 của Luật Doanh nghiệp 2005 thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
 4. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 , Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc quản lý các lĩnh vực sau:

– Công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh mũi nhọn và có tiềm năng cho khối của mình nói riêng và công ty nói chung;

– Vận dụng kinh nghiệm, quan hệ để khai thác, tìm kiếm khách hàng cho công ty;

– Công tác điều độ sản xuất kinh doanh;

– Công tác phân tích kỹ thuật, bóc tách khối lượng, lập dự toán;

– Công tác quản lý hợp đồng kinh tế;

– Công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế;

– Công tác đấu thầu;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác Hội đồng quản trị giao.

2. Nhiệm vụ:

+/ Công tác kế hoạch:

Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn;

Chủ trì lập kế hoạch SXKD của Công ty trong từng tháng, quý, năm và kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty;

Thống kê, tổng hợp tình hình thực hiện các công việc sản xuất kinh doanh của Công ty và các công tác khác được phân công theo quy định;

Phân tích đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm. Trên cơ sở đó dự thảo báo cáo tổng kết kế hoạch quý, năm, rút ra những mặt mạnh, yếu, tìm nguyên nhân để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.

+/ Công tác lập dự toán:

Chủ trì lập dự toán công trình, dự toán mua sắm vật tư thiết bị và trình Ban giám đốc, Hội đồng quản trị phê duyệt.

Soát xét hồ sơ, Tham mưu cho Hội đồng quản trị thẩm duyệt về dự toán, chào giá, quyết định ký các hợp đồng kinh tế, thanh quyết toán khối lượng thực hiện hợp đồng sản xuất- thương mại – dịch vụ, các dự án đầu tư xây dựng công trình, mua sắm thiết bị.

+/ Công tác hợp đồng:

Chủ trì soạn thảo và quản lý các hợp đồng kinh tế, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ kiểm tra theo dõi các công tác liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng kinh tế,

Tham mưu về hợp đồng kinh tế đối với Hợp đồng xây dựng, mua sắm phương tiện, thiết bị, vật tư nhiên liệu, hợp đồng sửa chữa phương tiện thiết bị và những hợp đồng trên các lĩnh vực khác theo quy định hiện hành. Phối hợp cùng các phòng ban thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán.

Chủ trì trong công tác các định mức, quy chế khoán.

+/ Công tác đấu thầu:

Chủ trì tham mưu và thực hiện việc tìm kiếm việc làm, tham gia đấu thầu các dự án nhằm tạo doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

Chủ trì tham mưu trình tự thủ tục đầu tư – xây dựng, đấu thầu – giao thầu – giao khoán;

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hội đồng quản trị yêu cầu.

V. Phòng Vật tư – XNK – Service

 1. Tham gia xây dựng, lập kế hoạch sản xuất của Công ty, trực tiếp tham mưu xây dựng KH: Đầu tư thiết bị; cung cấp, sử dụng vật tư vật liệu; sửa chữa thiết bị, cải tiến thiết bị; khấu hao, hoàn vốn; Kế hoạch xuất nhập khẩu Vật tư vật liệu, sản phẩm cho hoạt động kinh doanh;
 2. Thực hiện nghiệp vụ theo dõi, nghiên cứu thị trường, giá cả, duy trì các đối tác tin cậy về lĩnh vực vật tư vật liệu, thiết bị, sản phẩm cho hoạt động thương mại. Cân đối kế hoạch nhu cầu sử dụng; Soạn thảo, theo dõi việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, giao khoán, giao việc về lĩnh vực vật tư, thiết bị, sản phẩm cho hoạt động thương mại; Thực hiện, giải quyết thủ tục XNK;
 3. Theo dõi, kiểm tra, thu thập số liệu, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh công tác báo cáo thống kê về vật tư thiết bị hoạt động thương mại;
 4. Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, lý lịch của trang thiết bị của Công ty (trừ trang thiết bị Văn phòng-giao Văn phòng quản lý);
 5. Tiếp nhận các thông tin về chăm sóc khách hàng, bảo hành, bảo trì và phối hợp với phòng kế hoạch kỹ thuật trong công tác thực hiện.

VI. Phòng Tài chính Kế toán

 1. Chức năng:

Tham mưu cho Ban giám đốc và Hội đồng quản trị quản lý các lĩnh vực sau:

– Công tác tài chính;

– Công tác kế toán tài vụ;

– Công tác kiểm toán nội bộ;

– Công tác quản lý tài sản;

– Công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế;

– Kiểm soát các chi phí hoạt động của Công ty;

– Quản lý vốn, tài sản của Công ty, tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán trong toàn Công ty;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị giao.

 1. Nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm của Công ty tham mưu cho Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

– Xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác và phát triển vốn của công ty, chủ trì tham mưu trong việc tạo nguồn vốn, quản lý, phân bổ, điều chuyển vốn và hoàn trả vốn vay, lãi vay trong Công ty;

– Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước phản ánh trung thực kết quả hoạt động của Công ty;

– Kiểm tra định kỳ về công tác kế toán, thực hiện chế độ chính sách, kỷ luật thu chi tài chính, kế toán vốn và các loại tài sản khác trong toàn công ty nhằm thực hiện đúng các chế độ chính sách của Nhà nước đã quy định.

– Tham gia soạn thảo, thẩm định hồ sơ, theo dõi, kiểm tra tiến độ giải ngân, thanh quyết toán đối với các hợp đồng kinh tế trong Công ty cũng như nguồn vốn đầu tư cho các dự án, các công trình do Công ty làm chủ đầu tư và thực hiện.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hội đồng quản trị yêu cầu.

VII. Phòng Kinh doanh dự án

Phòng Kinh doanh Dự án là phòng nghiệp vụ, tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) về lĩnh vực: tiếp thị, Kinh doanh. Phòng Dự án thực hiện theo Kế hoạch giao khoán Công ty giao cho phòng hàng năm. Nhiệm vụ:

 1. Xây dựng, lập kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty. Tham mưu hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh; kế hoạch sản xuất dài hạn của Công ty; Lập, thẩm tra các luận chứng đầu tư SXKD, để Tổng Giám đốc chấp thuận trình HĐQT;
 2. Thực hiện công tác tiếp thị, tìm việc. Lập hồ sơ đấu thầu; chọn thầu công trình, dự án (công tác giá; phương án thi công, hồ sơ năng lực…);
 3. Soạn thảo HĐKT phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Phòng, các hợp đồng kinh tế ký kết giao nhận thầu với các chủ đầu tư; các nhà thầu chính;
 4. Xây dựng, tính toán, cân đối kế hoạch giá thành của từng công trình dự án để giao khoán thi công xây lắp (cho các đơn vị thuộc Công ty; thầu phụ);
 5. Tham gia theo dõi, kiểm tra đôn đốc tình hình SXKD của các đơn vị.
 6. Chịu trách nhiệm chính về công tác bảo quản, lưu trữ của phòng. Đối với Hồ sơ công trình; dự án: từ khi đấu thầu đến khi ký kết hợp đồng giao nhận thầu;

VIII. Ban điều hành công trình

Ban điều hành công trình được thành lập để thay mặt Công ty điều hành hoạt động thi công xây lắp tại các dự án đã trúng thầu. Sau khi dự án hoàn thiện và được nghiệm thu đưa vào sử dụng Ban điều hành công trình sẽ giải thể. Công ty có trách nhiệm kế thừa trách nhiệm mà Ban điều hành công trình đã thực hiện. Mỗi dự án có đặc thù riêng nên Ban điều hành công trình sẽ được Ban giám đốc Công ty phân công trách nhiệm cụ thể khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *