DỰ ÁN CUNG CẤP THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH, THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐIỆN, THIẾT BỊ ÁP LỰC VÀ THIẾT BỊ NÂNG CHO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP 1

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật

Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm định Công nghiệp 1.

Tổng giá trị gói thầu: 6.179.688.000 VNĐ.

Hạng mục: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác kiểm định, thử nghiệm thiết bị điện, thiết bị áp lực và thiết bị nâng năm 2022

Thời gian bắt đầu: 2022.

Thời gian hoàn thành: 2023.