Dự án Nhà máy thủy điện Ken Lút Hạ

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật

Cung cấp thiết bị nhất thứ 110kV nhà máy thủy điện Ken Lút Hạ, Bình Định

Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định

Tổng giá trị gói thầu gần 7 tỷ đồng

Thời gian khởi công: năm 2016, sau 1 năm dự án được hoàn thành 2017